„NOWA PRZYCHODNIA” R. TOMCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000551134
Numer REGON: 531675095
Numer NIP: 7551758593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393651/22/620]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2015-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531675095 NIP 75517585932015-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NOWA PRZYCHODNIA” R. TOMCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA2021-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina GOGOLIN miejscowość GOGOLIN2015-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GOGOLIN ulica UL. SZKOLNA nr domu 2 kod pocztowy 47-320 poczta GOGOLIN kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.03.2015R. 25.03.2015R., ZMIENIONO §82015-03-31 do dziś
216.04.2015R. -DODANO: §1[1], §6 [1] -ZMIENIONO: §8, §10, §11, §17, §222015-05-04 do dziś
328.03.2018R. ZMIENIONO § 10 UST. 1 ORAZ § 11 UST. 22018-04-20 do dziś
426.10.2020R., ZMIENIONO §1[1], §2, §3 UST.2, §10 UST.1, §11 UST.2, §15, DODANO §5 PKT 32021-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-03-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOWA PRZYCHODNIA S.C. NA PODSTAWIE ART.551 §2 KSH W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR 1/03/2015 Z DNIA 04.03.2015R PODJĘTĄ PRZEZ WSPÓLNIKÓW: ANDRZEJA FLORCZAK - NR NIP 7491442773, KRYSTYNA MUSIALIK-CELTA - NR NIP 7561240320, RENATY TOMCZYK- NR NIP 7561253222, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ SOTOR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAPKOWICACH, REP. A NR 101/20152015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA „NOWA PRZYCHODNIA” S.C.FLORCZAK ANDRZEJ,TOMCZYK RENATA,MUSIALIK-CELTA KRYSTYNA2015-03-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-03-31 do dziś
5. Numer REGON5316750952015-03-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoFLORCZAK2015-03-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-03-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-31 do dziś
2
1. NazwiskoTOMCZYK2015-03-31 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-03-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-31 do dziś
3
1. NazwiskoKAWA MAZUR2015-05-04 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-05-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE.2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA MAZUR2015-05-04 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZAK2015-03-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2015-03-31 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-03-31 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów