EWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000550961
Numer REGON: 361151624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[RDF/239357/20/640]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2015-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. MICHAŁKOWICKA nr domu 103 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2015-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2015R.,NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA,KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK,SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA W SOSNOWCU,REPERTORIUM „A” NR 1457/2015.2015-04-01 do dziś
213.11.2015R., REP. A NR 8523/2015, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3-GO MAJA 19, 41-200 SOSNOWIEC, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY ROBERTA BAŃCZYKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ EWRO POLSKA ROBERT BAŃCZYK Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ EWRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZŁOŻONEGO W DNIU 26.02.2015R. OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ,PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ POŁOŻONA W SOSNOWCU (REP. „A” NR 1457/2015).PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE NA MOCY ART.551 PAR.5 W ZW.Z ART. 584 ZE ZNACZKIEM 1 - 584 ZE ZNACZKIEM 13 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2015-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWRO POLSKA ROBERT BAŃCZYK2015-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2015-04-01 do dziś
2. ImionaROBERT MARCIN2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.051.600,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1051600,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2015-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2016-01-28 do dziś
2. ImionaGRZEORZ ANDRZEJ2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-04-01 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2015-04-01 do dziś
310 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2015-04-01 do dziś
410 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-04-01 do dziś
510 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-04-01 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2015-04-01 do dziś
710 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2015-04-01 do dziś
810 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-01 do dziś
922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów