HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000550768
Numer REGON: 360837868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376187/22/573]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3608378682015-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 7 kod pocztowy 50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2015R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KALINOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU,REPERTORIUM A NR 19764/2015,2015-03-30 do dziś
217.04.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP. A NR 8664/2018 - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2018-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAREWICZ2015-03-30 do dziś
2. ImionaDAMIAN LESŁAW2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAREWICZ2015-03-30 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218538062018-05-29 do dziś
4. Numer KRS0000416098 2018-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 (STO DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 (STO DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2018-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZANIA LUB ZOBOWIĄZANIA DO ROZPORZĄDZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00ZŁ UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAREWICZ2018-05-28 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAREWICZ2015-03-30 do dziś
2. ImionaDAMIAN LESŁAW2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-30 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-30 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-30 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-03-30 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-30 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-30 do dziś
868 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-30 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2016 okres OD 17.02.2015 DO 30.09.20152016-03-30 do dziś
2data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-23 do dziś
3data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-01-25 do dziś
4data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-22 do dziś
5data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
6data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-12 do dziś
7data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2015 DO 30.09.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-23 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-01-25 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
6OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-12 do dziś
7OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2015 DO 30.09.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-23 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-01-25 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-10 do dziś
6OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-12 do dziś
7OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów