FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000550756
Numer REGON: 361151593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-05-08
Sygnatura akt[RDF/199692/20/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SMOLNA nr domu 13 nr lokalu 406 kod pocztowy 00-375 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.20152015-03-27 do dziś
206.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 410/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROSMAN, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MARSZAŁKOWSKA 83 LOK. 29 ZMIANY: §2, §3, §4, §5, §6M, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17; DODANO: §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §332015-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2015-09-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ CZESŁAW2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2015-09-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2015-09-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2015-09-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2015-09-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ CZESŁAW2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2015-09-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2015-09-15 do dziś
214 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2016-08-24 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-15 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-15 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-09-15 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-09-15 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-09-15 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-15 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów