ASTARTA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000550647
Numer REGON: 361111270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4511/20/513]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2015-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ZAŁĘSKA nr domu 9A kod pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2015R.2015-03-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ PUSKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, REP.A NR 1404/2017 ZMIANA PAR.10, PAR.16 UMOWY SPÓŁKI.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURASZ2019-02-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURASZ2018-02-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-27 do dziś
278 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-03-27 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-27 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-27 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-03-27 do dziś
645 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-27 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-03-27 do dziś
846 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-27 do dziś
946 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-27 do dziś
1078 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów