BUSINESS SUPPORT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000550356
Numer REGON: 361149685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225652/20/754]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SUPPORT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2015-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. OFIAR KATYNIA nr domu 12 kod pocztowy 42-530 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2014R. NOTARIUSZ ANNA ZAGÓRSKA KANCELARIA NOTARIALNA W NIEMODLINIE, REP A NR 4513/2014, 21.01.2015R. ZMIENIONO §2 UST.2 (REP.A 281/15), 12.03.2015R. ZMIENIONO §7 (REP.A 990/2015);2015-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIS MODERN TECHNOLOGIES S.R.O.2019-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ, 2. CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 EURO, A POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000,00 EURO INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAR2019-10-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KAROLINA2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBYJOS2019-10-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-10-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-03-31 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-03-31 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-03-31 do dziś
488 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2015-03-31 do dziś
580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-31 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-31 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-31 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-03-31 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
2data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-09-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów