ASTORA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000550295
Numer REGON: 361159933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220622/20/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻEGAŃSKA nr domu 38F nr lokalu 6 kod pocztowy 04-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTORA-ITL.EU2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2015 R., REP. A NR 1775/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISIMOV2015-03-30 do dziś
2. ImionaGENNADIY2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIAKOVENKO2019-07-10 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK.2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIAKOVENKO2019-07-10 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISIMOV2015-03-30 do dziś
2. ImionaGENNADIY2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-30 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-30 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-30 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-03-30 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-03-30 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-30 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-30 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-30 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-30 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów