FIRMA HANDLOWA KUBUŚ KRZYSZTOF BIL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 15:02:41
Numer KRS: 0000550232
Numer REGON: 361092494
Numer NIP: 6821770647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[RDF/482972/23/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KUBUŚ KRZYSZTOF BIL SPÓŁKA JAWNA2015-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina KOSZYCE miejscowość JAKSICE2015-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość JAKSICE nr domu 63 kod pocztowy 32-130 poczta KOSZYCE kraj POLSKA 2015-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.01.2015R. - UMOWA SPÓŁKI2015-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2015-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2015-03-26 do dziś
2. ImionaTERESA2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2015-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2015-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2015-03-26 do dziś
2. ImionaTERESA2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-26 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-26 do dziś
347 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-03-26 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-26 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-26 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-26 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-26 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-26 do dziś
910 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2015-03-26 do dziś
1047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
2OD 27.03.2015 DO 31.12.20162018-11-05 do dziś
3OD 26.03.2015 DO 31.12.20152018-11-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów