DOBRE POLSKIE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000550133
Numer REGON: 361083970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-03-06
Sygnatura akt[RDF/190935/20/483]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE POLSKIE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN kraj POLSKA 2018-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 GRUDNIA 2014R. NOTARIUSZ ANTONIA RENATA BEDNARA, KANCELARIA NOTARIALNA ANTONINA RENATA BEDNARA-MICHALCZYK, MAŁGORZATA BEDNARA-KOWAL NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA, ADRES UL. SPOKOJNA 8A, 20-074 LUBLIN REPERTORIUM SERIA A NR 10135/20142015-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOTA2015-03-24 do dziś
2. ImionaKONRAD RAFAŁ2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyCZTERDZIEŚCI DWA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100 ZŁ (DWA TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)2018-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKI2018-08-29 do dziś
2. ImionaJAN2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyCZTERDZIEŚCI SIEDEM UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2350 ZŁ (DWA TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2018-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOTA2020-02-05 do dziś
2. ImionaKONRAD RAFAŁ2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-24 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-24 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-24 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-24 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-03-24 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-24 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-24 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-24 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2data złożenia 29.11.2017 okres OD 24.03.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2OD 24.03.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2OD 24.03.2015 DO 31.12.20152017-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów