„BUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000550093
Numer REGON: 361120470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[RDF/152744/19/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZADZONO DNIA 26.01.2015 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ 96A PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ MALITKĄ. REPERTORIUM A NR 855/2015.2015-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZAK2015-03-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁOTYCH2015-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZAK2015-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁOTYCH2015-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZA2015-03-27 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁOTYCH2015-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZAK2015-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-03-27 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-27 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-27 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-27 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-03-27 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-27 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-27 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-27 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-27 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 26.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów