BUSINESSTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000549808
Numer REGON: 361094145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-12-08
Sygnatura akt[RDF/271683/20/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BEZRZECZE2015-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BEZRZECZE ulica UL. MIĘTOWA nr domu 29 kod pocztowy 72-003 poczta BEZRZECZE kraj POLSKA 2015-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 1674/2015, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2015-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESSTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000549362 2015-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJEWICZ2015-03-25 do dziś
2. ImionaANGELIKA KATARZYNA2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.960,00 ZŁ2015-03-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.960,00 ZŁ2015-03-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.960,00 ZŁ2015-03-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KOMANDYTARIUSZE SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BUSINESSTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU IRENEUSZ SAJEWICZ.2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESSTRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000549362 2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-25 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-03-25 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-25 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-25 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-25 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-25 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-25 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-25 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-25 do dziś
1052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia okres OD 25.03.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
2data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
3data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
5data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów