CTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ATU SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000549801
Numer REGON: 361071470
Numer NIP: 5833177423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387608/22/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ATU SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ŻABI KRUK nr domu 14 kod pocztowy 80-822 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 MARZEC 2015 NOTARIUSZ JAN SWKARLIŃSKI REP.A NR 1446/2015 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2015-03-23 do dziś
203.08.2017 REPERTORIUM A NR 5126/2017 KANCELARIA NOTARILANA NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO,GDAŃSK.ZMIENIONO PAR.13 POPRZEZ DODANIE PKT 3.UCHWALONO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2017-11-20 do dziś
316.04.2018R. REP. A NR 3440/2018 KANCELARIA NOTARIALNA JAN SKWARLIŃSKI GDAŃSK, ZMIENIONO §7, §8, §12 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673397022017-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000679117 2017-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2018-04-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.0002018-04-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.0002018-04-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.0002018-04-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673397022018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000679117 2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-23 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-03-23 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-23 do dziś
466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-03-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-23 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-03-23 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-03-23 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-23 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-23 do dziś
1049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2data złożenia 18.07.2017 okres OD 23.03.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
7data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
8data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 23.03.2015 DO 31.12.20152017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów