APTEKA ZABOBRZE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000549723
Numer REGON: 361085442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-09-27
Sygnatura akt[RDF/563961/23/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZABOBRZE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2015-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO nr domu 1B kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2015-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE BIS ODDZIAŁ W KARPACZU2016-06-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina KARPACZ miejscowość KARPACZ2016-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KARPACZ ulica UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA nr domu 71 kod pocztowy 58-540 poczta KARPACZ kraj POLSKA 2016-06-02 do dziś
21. Firma oddziałuAPTEKA ZABOBRZE BIS ODDZIAŁ WE WLENIU2016-06-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LWÓWECKI gmina WLEŃ miejscowość WLEŃ2016-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WLEŃ ulica PL. BOHATERÓW NYSY nr domu 23 nr lokalu 24 kod pocztowy 59-610 poczta WLEŃ kraj POLSKA 2016-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2015 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE,AL.WOJSKA POLSKIEGO 77/5,REP.A NR 1465/20152015-03-24 do dziś
204.06.2020 R; REP.A NR 2716/2020; NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 77/5. ZMIANA §9,§10,§17,§19; ZMIANA NUMERACJI I PARAGRAFÓW, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA BUCZEK2015-03-24 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA2015-03-24 do dziś
2. ImionaANIELA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH DO TRZECH CZŁONKÓW,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIELA BUCZEK2015-03-24 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-24 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-03-24 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-24 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-24 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-24 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-03-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-24 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-03-24 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-03-24 do dziś
1081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
2data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
4data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
5data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
7data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
8data złożenia 27.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów