DODAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000549706
Numer REGON: 361132348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/48021/20/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 50 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.2015R., NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA: MIRON JAKUBIAK PAWEŁ CZAJKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŻYTNIA 15A LOK. 30, 01-014 WARSZAWA, REP. A NR 3674/2015.2015-05-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 03.2018 R., REPETYTORIUM A NUMER 15641/2018 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA MIRONA JAKUBIAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚWIĘTOJERSKIEJ NUMER 5/7. ZGODNIE Z UCHWALĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DODAX SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 MARCA 2018 ROKU W PRZEDMIOCIE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: - ZMIANIE, POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ULEGŁ § 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB ŻE: § 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OTRZYMUJE BRZMIENIE: „ROK OBROTOWY SPÓŁKI POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM.” .2018-07-13 do dziś
324.10.2019 R., REP. A NR 4073/2019, NOTARIUSZ MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2020-01-27 do dziś
402.12.2020R., REP. A NR 3676/2020, NOTARIUSZ MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JENOLITY2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODAX AG2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2015-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAYRHOFER2015-03-25 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-25 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-25 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-25 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-25 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-25 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-25 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-03-25 do dziś
847 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-25 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-25 do dziś
1047 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2016 okres OD 04.03.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
2data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-10 do dziś
3data złożenia 09.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-14 do dziś
4data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.07.2018 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.03.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
2OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-10 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-14 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.03.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
2OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-10 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-14 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów