BOROWSCY TRANSPORT SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ BOROWSKI, EWELINA BOROWSKA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000549657
Numer REGON: 361084767
Numer NIP: 8961542344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/22525/20/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWSCY TRANSPORT SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ BOROWSKI, EWELINA BOROWSKA2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość KOZŁÓW2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZŁÓW nr domu 2 kod pocztowy 55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 23.02.2015 R. ORAZ ANEKS DO UMOWY KTÓRYM ZMIENIONO §6, §8.2015-03-23 do dziś
201.01.2018R. ZMIENIONO: §1, §2, §5, §6, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §16, §17.2018-04-09 do dziś
331.07.2020 R. ZMIENIONO § 52020-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2015-03-23 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIOLA2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2015-03-23 do dziś
2. ImionaEWELINA2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-03-23 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-23 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-23 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-23 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-23 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-23 do dziś
745 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-15 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-15 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów