EX FACTO AWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000549638
Numer REGON: 361126371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300840/21/77]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX FACTO AWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA AUGUSTA nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-846 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2015 R. - EWA BRZEZIŃSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 410/2015/2015-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHUTA KIDZIŃSKA2015-03-24 do dziś
2. ImionaIWONA GRAŻYNA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały69 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3450 ZŁ2020-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIDECKI2020-02-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2020-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1550 ZŁ2020-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIDECKI2015-03-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-24 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-24 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-03-24 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-03-24 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-24 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-24 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-24 do dziś
880 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2015-03-24 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-24 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 02.03.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.03.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.03.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów