HETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000549180
Numer REGON: 361096032
Numer NIP: 5223024922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250425/20/843]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2019-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 241 nr lokalu 13 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2015R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA WALASIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 8/99, POD NUMEREM REP A NR 1191/2015.2015-03-19 do dziś
216.07.2015, REP. A NR 4349/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 8 LOK. 99. ZMIANA: §7 UST. 1, §8, §10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-07-30 do dziś
318.12.2015 R., REP. A NR 3701/2015, NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 69 LOK. 1 ZMIANA §7 UST. 2,, §8, §10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2016-01-15 do dziś
401.08.2016 R., REP. A NR 2401/2016, NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 69/1; ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-09-23 do dziś
530.01.2017R., REP. A NR 368/2017, NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR.7 UST.2, PAR.8 UST.1, PAR.10 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-02-21 do dziś
626.10.2018R., REP. A NR 3006/2018, NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2018-11-22 do dziś
721.05.2019R., NOTARIUSZ ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 1384/2019 ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2019-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608264742015-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000544054 2015-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2016-01-15 do dziś
2. ImionaMARCIN NORBERT2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2016-01-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KRAUSE2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2016-01-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ HETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - HETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608264742015-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000544054 2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-19 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-07-30 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2016 okres OD 09.03.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów