GSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000549033
Numer REGON: 360116117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[RDF/240406/20/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3601161172015-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO nr domu 176 nr lokalu M.II A kod pocztowy 40-663 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105 LISTOPADA 2014 ROKU, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ NUMER 15, REP. A NR 8301/2014 12.02.2015R., NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ NUMER 15, REP. A NR 1143/2015 - ZMIENIONO PAR.1 PKT 1 I 22015-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAŃKA2015-03-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2015-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYCKI2015-03-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2015-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁECKI2015-03-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2015-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2015-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2015-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAŃKA2015-03-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHARYCKI2015-03-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2015-03-19 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-19 do dziś
320 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2015-03-19 do dziś
420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-19 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-19 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-19 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-03-19 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-19 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-03-19 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2019 okres OD 19.03.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
2data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
3data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
5data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.03.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów