CUKIERNIA PRALINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000549023
Numer REGON: 361050834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391187/22/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA PRALINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC miejscowość WĄGROWIEC2015-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄGROWIEC ulica UL. SŁOWACKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC kraj POLSKA 2015-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2015R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 549/2015.2015-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaLECH2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaMARIANNA2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaLECH2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaMARIANNA2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOMAGAŁA2015-03-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-03-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
277 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-03-18 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-18 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-18 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-18 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-18 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-18 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-18 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2016 okres OD 18.03.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
2data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
6data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
7data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów