„LA VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000548887
Numer REGON: 361085904
Numer NIP: 5322051129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401410/22/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica UL. TADEUSZA nr domu 6 kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2015 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOWALEWSKA - ŁAGUNA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 1109/2015.2015-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARCZYK2015-03-23 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESZCZYŃSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MICHAŁ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARCZYK2015-03-23 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-03-23 do dziś
285 32 A TECHNIKA2015-03-23 do dziś
386 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-03-23 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-03-23 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-03-23 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-03-23 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-03-23 do dziś
886 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2015-03-23 do dziś
986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-03-23 do dziś
1086 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4data złożenia 11.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-11 do dziś
5data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
6data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
7data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów