FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BAŁDYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000548655
Numer REGON: 361049191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12998/21/160]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BAŁDYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ OGONOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.DMOWSKIEGO 10B/3, REPERTORIUM A NR 4026/20142015-03-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 2260/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. GARNCARSKA 10/16C LOK.3, 80-894 GDAŃSK, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2015-07-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2016R., NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GARNCARSKA 10/16C LOK.3, 80-894 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 746/20162016-03-01 do dziś
408.04.2016R., REP.A NR 763/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA §2 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2016-07-14 do dziś
515.12.2017R., REP. A NR 2661/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA §7 UST.12018-05-22 do dziś
612.03.2018R., REP. A NR 1540/2018, NOTARIUSZ PAULA PAULUS-GLANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA: § 6 UMOWY SPÓŁKI2018-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMUDA2019-07-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ALFRED2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELENCHUK2021-03-19 do dziś
2. ImionaYURII2021-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-17 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2018-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2018-05-29 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-05-29 do dziś
346 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2018-05-29 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2018-05-29 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2018-05-29 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-05-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-29 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów