INSTYTUT WYDAWNICZY EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000548637
Numer REGON: 360743802
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[RDF/467144/23/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3607438022015-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WYDAWNICZY EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIŚLICKA nr domu 2 nr lokalu 12 kod pocztowy 02-114 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2015, NOTARIUSZ BOGUMIŁA GAŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 208/20152015-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDEL2015-03-17 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH2016-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULPIK2016-11-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SZCZEPAN2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2016-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDEL2015-03-17 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-03-17 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-17 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-03-17 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-17 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-17 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-17 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-03-17 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-03-17 do dziś
979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2015-03-17 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2016 okres OD 17.03.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
3data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-12 do dziś
4data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-12 do dziś
5data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-12 do dziś
6data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-12-12 do dziś
7data złożenia 31.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-12-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów