A.E.BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 04:36:34
Numer KRS: 0000548494
Numer REGON: 361013112
Numer NIP: 9581668424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[RDF/578623/24/651]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E.BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. CHWASZCZYŃSKA nr domu 170D nr lokalu 28 kod pocztowy 81-571 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWASAPINSKACIESLAK@WP.PL2015-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.20152015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIŃSKA CIEŚLAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK ROMAN2015-03-13 do dziś
2. ImionaRENATA AGNIESZKA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIŃSKA CIEŚLAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-13 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-13 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-13 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-13 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-03-13 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-13 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-13 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-13 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-13 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2016 okres OD 13.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
6data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
7data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
9data złożenia 29.01.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów