FIRMA HANDLOWA PARADOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-12 godz. 14:04:52
Numer KRS: 0000548435
Numer REGON: 361084253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512252/23/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA PARADOWSCY SPÓŁKA JAWNA2015-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość SOBIECIN2015-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SOBIECIN nr domu 62B kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2015-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.2015 R.2015-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2015-03-24 do dziś
2. ImionaMARZENA INGA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKI2015-03-24 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRZEJ2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2015-03-24 do dziś
2. ImionaMARZENA INGA2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKI2015-03-24 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRZEJ2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-24 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-24 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-24 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-03-24 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-24 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-24 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-03-24 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-24 do dziś
1056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 01.12.20162018-01-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 01.12.20152018-01-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów