LA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000548431
Numer REGON: 361010645
Numer NIP: 5213691462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512586/23/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAZIMIERZOWSKA nr domu 79 nr lokalu 19 kod pocztowy 02-518 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.2015 R. - KATARZYNA GURDA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 240/2015.2015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEK2015-03-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEK2015-03-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEK2015-03-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEK2015-03-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-03-13 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-13 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-03-13 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-13 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-13 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-03-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-13 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-13 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-13 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2017 okres OD 16.02.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
2data złożenia 02.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
3data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
6data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
7data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.02.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.02.2015 DO 31.12.20152017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów