HIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000548316
Numer REGON: 361043350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-08-16
Sygnatura akt[RDF/323736/21/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.03.2015 R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA 49/2 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 518/20152015-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3609450612015-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000545424 2015-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAM2015-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-03-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2015-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2015-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: HIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU2015-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHFIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3609450612015-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000545424 2015-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-03-16 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-16 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-16 do dziś
455 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-16 do dziś
555 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-03-16 do dziś
655 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-03-16 do dziś
779 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-03-16 do dziś
879 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-03-16 do dziś
996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
2data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
3data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-25 do dziś
4data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6data złożenia 16.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów