AQUA CASE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000548240
Numer REGON: 361014927
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[RDF/267389/20/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CASE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WINCENTEGO WITOSA nr domu 31 nr lokalu 211 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AQUACASEFACTORY.COM2015-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUACASEFACTORY.COM2015-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2015 ROKU, ROBERT DOR NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP A NR 627/20152015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MARCIN2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaIGOR WŁODZIMIERZ2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁECKA2015-03-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816046362019-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000753870 2019-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁOTYCH2019-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaIGOR WŁODZIMIERZ2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2015-03-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-13 do dziś
303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2015-03-13 do dziś
422 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-03-13 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-03-13 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-13 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-13 do dziś
847 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-13 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-03-13 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
5data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.02.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów