INTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000548086
Numer REGON: 361057888
Numer NIP: 1030000790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[RDF/442023/22/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2015-03-19 do dziś
3. NazwaINTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2015-03-19 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejINTEGRAL TRANS LOGISTICS GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2017-11-03 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT POTSDAM HRB23544P2017-11-03 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGREPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC2015-03-19 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-19 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2015-03-19 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. SIDORSKA nr domu 117D kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego MIASTO WYDZIELONE miejscowość LUDWIGSFELDE OT GENSHAGEN ulica SEESTRAßE nr domu 9 nr lokalu kod pocztowy 14974 poczta LUDWIGSFELDE 2015-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ UPOWAŻNIONY DO POJEDYŃCZEGO PRZEDSTAWICIELSTWA, Z UPOWAŻNIENIEM DO ZAWIERANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL OSÓB TRZECICH2015-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDINOV2015-03-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2015-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZAPSKI2015-03-19 do dziś
2. ImionaMAREK2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)2020-06-09 do dziś
21. NazwiskoMIROŃCZUK2020-06-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)2020-06-09 do dziś
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSAMSONIUK2020-06-09 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
6data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
7data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów