GS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SMACZNEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000547911
Numer REGON: 193085788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444398/22/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 193085788 NIP 95708929222015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SMACZNEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 9 nr lokalu 1 kod pocztowy 80-251 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONA DNIA 20.10.2014 R. PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ, NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 15681/2014.2015-03-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2016 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ GÓRECKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 87/91 M.6 W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1284/2016 WSPÓLNICY SPÓŁKI DNIA 18.04.2016 R. W DRODZE PODJĘTEJ UCHWAŁY DOKONALI ZMIANY §6 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26.11.2015 R. DODAJĄC PKT OD 25 DO 33.2016-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-03-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRUPA SMACZNEGO JASZCZUROWSKI, KACPROWICZ, WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 20.10.2014 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ GRUPA SMACZNEGO JASZCZUROWSKI, KACPROWICZ, WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ GS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SMACZNEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA SMACZNEGO JASZCZUROWSKI, KACPROWICZ, WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-03-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-03-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000373416 2015-03-23 do dziś
5. Numer REGON1930857882015-03-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUROWSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaROBERT2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPROWICZ2015-03-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANDRZEJ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000470615 2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA GS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBAWIANI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS ANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000470615 2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-23 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2015-03-23 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-03-23 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-23 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-03-23 do dziś
632 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2015-03-23 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-03-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-05-25 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2016-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 23.03.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6data złożenia 10.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
7data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.03.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
7OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
5OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów