„BUDI REAL ESTATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000547858
Numer REGON: 360999631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-03-11
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/1361/15/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDI REAL ESTATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 81A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2014 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF PŁOTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NUMER 1880/20142015-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2015-03-11 do dziś
2. ImionaLIZA EWA2015-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2015-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2015-03-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAROSŁAW2015-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2015-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2015-03-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-11 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-03-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-11 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-11 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-11 do dziś
613 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-03-11 do dziś
713 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2015-03-11 do dziś
813 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-11 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-11 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów