APTEKA RODZINNA „ESKULAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000547815
Numer REGON: 361076578
Numer NIP: 8151799347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/528429/23/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA „ESKULAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAŃCUT ulica UL. PODZWIERZYNIEC nr domu 41 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 27.01.2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. JAŁOWEGO 20 PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM SOJKA, REP. A NR 943/20152015-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2015-03-23 do dziś
2. ImionaHUBERT2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2015-03-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁ2015-03-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2015-03-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA RODZINNA „ESKULAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1804140582015-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000322513 2015-03-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2015-03-23 do dziś
2. ImionaHUBERT2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-23 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH2015-03-23 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW2015-03-23 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-23 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-23 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
8data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów