HIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000547688
Numer REGON: 361110275
Numer NIP: 5862295929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/17497/21/609]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. A. HRYNIEWICKIEGO nr domu 10/25 kod pocztowy 81-340 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-10-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHI@HIDAY.PL2016-03-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HIDAY.PL2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 14.01.2015R. NOTARIUSZ MACIEJ CISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4581/20152015-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZĄSTKA2018-09-17 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZĄSTKA2015-03-26 do dziś
2. ImionaKACPER JACEK2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZĄSTKA2016-03-31 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2015-03-26 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-26 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-03-26 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-03-26 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-04-23 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-04-23 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2016 okres OD 26.03.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
2data złożenia 15.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-07-06 do dziś
4data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.03.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.03.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów