EWART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000547674
Numer REGON: 361006980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-03-03
Sygnatura akt[RDF/190378/20/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC miejscowość WĄGROWIEC2018-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄGROWIEC ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 30 kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC kraj POLSKA 2018-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 12.12.2014R., NOTARIUSZ JAKUB MRUGALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU UL. KOŚCIUSZKI 9/3, REP. A NR 1083/2014.2015-05-11 do dziś
218.07.2017R., REP. A NR 4580/2017, MARIA MAJCHRZAK UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ KATARZYNY SOKOŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU - ZMIENIONO: §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI2018-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ MACIEJ2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaJOLANTA JÓZEFA2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaARTUR ŁUKASZ2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIA2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ MACIEJ2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaJOLANTA JÓZEFA2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-03-12 do dziś
2. ImionaARTUR ŁUKASZ2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-03-12 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2015-03-12 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-03-12 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-03-12 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-12 do dziś
647 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-03-12 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2016 okres OD 12.12.2014 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
2data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
5data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2014 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2014 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów