„A-Z PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000547576
Numer REGON: 361072758
Numer NIP: 6020133055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522823/23/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina JEŻOWE miejscowość CHOLEWIANA GÓRA2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOLEWIANA GÓRA ulica UL. SUDOŁY nr domu 11 kod pocztowy 37-430 poczta CHOLEWIANA GÓRA kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„A-Z PLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CHOLEWIANA GÓRA2015-03-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina JEŻOWE miejscowość CHOLEWIANA GÓRA2015-03-23 do dziś
3. Adresmiejscowość CHOLEWIANA GÓRA ulica UL. SUDOŁY nr domu 11 kod pocztowy 37-430 poczta CHOLEWIANA GÓRA kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2015R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR ANDRZEJ UBA NOTARIUSZ, 37-450 STALOWA WOLA UL.OKULICKIEGO 16A, REP. A. NR 71/2015.2015-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRÓG2015-03-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ2015-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRÓG2015-03-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2015-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZOBOWIĄZANY JEST DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ZGODNIE Z ART.205 PAR.1 KSH2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRÓG2015-03-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRÓG2015-03-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-23 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-23 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-23 do dziś
446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-23 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-23 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-23 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-23 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-23 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 23.03.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.03.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.03.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów