„TANIE-LEKI.INFO S.JAGIEŁO, A.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000547347
Numer REGON: 361001830
Numer NIP: 7312048635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/585976/24/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANIE-LEKI.INFO S.JAGIEŁO, A.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA”2015-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2015-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. SMUGOWA nr domu 27 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2015-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 10.02.2015 ROKU W PABIANICACH2015-03-12 do dziś
231.10.2022 R.: ZMIANA § 2 UST. 1, § 4 UST. 3 PKT 2, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI 16.01.2023 R.: ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2023-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2023-01-20 do dziś
2. ImionaMAREK2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁO2023-01-20 do dziś
2. ImionaANETA2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DO SKŁADANIA KTÓRYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2023-01-20 do dziś
2. ImionaMAREK2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁO2023-01-20 do dziś
2. ImionaANETA2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-12 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2023-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-01-20 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2023-01-20 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-01-20 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2023-01-20 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-01-20 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2023-01-20 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2023-01-20 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów