SM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000547340
Numer REGON: 361044213
Numer NIP: 6751515529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15383/22/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GĘSIA nr domu 8 nr lokalu 205 kod pocztowy 31-535 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2015 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, REP. 197/20152015-03-18 do dziś
222.09.2015R., REPERTORIUM A NR 5727/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §6.2015-10-13 do dziś
312.04.2019, REPERTORIUM A NR 1727/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA HAŚKO, ANNA SKŁADZIEŃ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. KREMEROWSKA 15/3 31-130 KRAKÓW- ZMIENIONO § 3 UST. 12019-04-24 do dziś
423.07.2019 R., REP. A NR 7330/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK - DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2019-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMAI2021-02-23 do dziś
2. ImionaSILVIIA2021-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 693.000,00 ZŁ2021-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE2015-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMAI2021-02-23 do dziś
2. ImionaSILVIIA2021-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSCHNEIDER2022-05-24 do dziś
2. ImionaANATOLI2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-08-02 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-08-02 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-08-02 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-08-02 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-08-02 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-08-02 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-08-02 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-02 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 05.02.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
3data złożenia 12.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
4data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów