EXIMRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000547296
Numer REGON: 361019422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250763/20/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA MAKOWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 5 kod pocztowy 30-322 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2015R., NOTARIUSZ JOANNA TYLEK, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA JANKIEWICZ, JOANNA TYLEK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 443/20152015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERSKA2015-03-13 do dziś
2. ImionaDAGMARA ELŻBIETA2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2015-03-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERSKI2015-03-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2015-04-23 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-23 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-23 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-04-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-23 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-04-23 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-04-23 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-23 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
2data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów