A-EMPRESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000547127
Numer REGON: 360963320
Numer NIP: 7831723532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-10-18
Sygnatura akt[RDF/567118/23/324]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-EMPRESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2015 R.2015-03-06 do dziś
207.06.2016 R., REP. A NR 2981/2016, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ PODCZASIAK, AL. K.MARCINKOWSKIEGO13/12B, 61-827 POZNAŃ ZMIANA § 5 UMOWY2016-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2015-03-06 do dziś
2. ImionaNATALIA GRAŻYNA2015-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2016-12-29 do dziś
2. ImionaMARZENA2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2016-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6500,00 ZŁ2016-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2016-12-29 do dziś
2. ImionaMARZENA2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2015-03-06 do dziś
2. ImionaNATALIA GRAŻYNA2015-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA PYTLAK2016-12-29 do dziś
2. ImionaANNA2015-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-06 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2015-03-06 do dziś
385 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2015-03-06 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-03-06 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-06 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-03-06 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2016 okres OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
2data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 16.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-16 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6data złożenia 18.10.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-18 do dziś
7data złożenia 18.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-18 do dziś
8data złożenia 18.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-18 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów