INSURATO EXPERT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000546950
Numer REGON: 360955480
Numer NIP: 5892016986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-05-22
Sygnatura akt[RDF/114280/19/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSURATO EXPERT SPÓŁKA JAWNA2016-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 311 kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2016-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 12.02.2015R.2015-03-05 do dziś
2DNIA 30.05.2015 R. UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO PAR.5,10; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2015-10-28 do dziś
331.10.2015R. ZMIENIONO: PAR.2, PAR.3, PAR.6, PAR.102016-06-08 do dziś
4UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 31.05.2016 R., ZMIENIONO PAR.2, PAR.3, PAR.6, PAR.9 PAR.102016-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2016-06-08 do dziś
2. ImionaNATALIA HELENA2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDU SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKA TOMASZA JAWORSKIEGO2016-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-03-05 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-05 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-05 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-05 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-05 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów