BUD-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000546897
Numer REGON: 360968317
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-03-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/11886/15/876]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZIWIE nr domu 7 nr lokalu 540 kod pocztowy 01-164 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 27 LUTEGO 2015 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKA PIOTROWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 01-010 WARSZAWA. REPERTORIUM A 864/20152015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALBARCZYK2015-03-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608189602015-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000544061 2015-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: - MARCIN ANDRZEJ KOZŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608189602015-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000544061 2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-05 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-05 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-05 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-05 do dziś
752 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-03-05 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-05 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-05 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów