BUTIK OPTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000546888
Numer REGON: 360979901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-02-04
Sygnatura akt[RDF/187916/20/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTIK OPTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JOSEPHA CONRADA nr domu 79 kod pocztowy 31-357 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2015 R., REP. A NR 77/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPERA2015-03-05 do dziś
2. ImionaEWA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIQUE BOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220671392015-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000448215 2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-05 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-03-05 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-05 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2016 okres OD 07.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
2data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 05.01.20182019-12-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 05.01.20182019-12-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, 05.01.2018R., REP. A NR 66/2018, 05.01.20182018-08-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2018-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKAPERA2018-08-21 do dziś
2. ImionaEWA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, 05.01.2018R., REP. A NR 66/2018, 05.01.20182018-08-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów