„APTEKA ŚW.BARBARY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000546857
Numer REGON: 360952902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-10-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/29805/23/477]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚW.BARBARY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2015-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. MJR. HENRYKA HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO nr domu 124 kod pocztowy 41-218 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2014 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7329/2014 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ SŁOWIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ IZABELA SŁOWIK W OLKUSZU (32-300),UL.K.K WIELKIEGO 122015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-03-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleELŻBIETA GAJDZIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GAJDZIK ELŻBIETA APTEKA DOKONAŁA PRZEKSZTAŁCENIA PROWADZONEJ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- „APTEKA ŚW.BARBARY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE W TRYBIE ART.584(1)-584(13)KSH. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU ORAZ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI PODJĘTY DNIA 29.10.2014R.W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO,REP.A NR 7329/2014 PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ SŁOWIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLKUSZU.2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GAJDZIK ELŻBIETA APTEKA”2015-03-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214360922023-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000375684 2023-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000, 00 ZŁ2023-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI,W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPECYNA2023-10-11 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPŁONKA PŁONKA2023-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 05.03.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
6data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
8data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów