BOMAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000546765
Numer REGON: 360956350
Numer NIP: 2220898731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-20
Sygnatura akt[RDF/358158/21/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SMOCZA nr domu 27 kod pocztowy 01-048 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2014 AKT NOTARIALNY REPERT.A NUMER 6811/2014 NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT KANCELARIA NOTARIALNA,UL.PCK 10/2,40-057 KATOWICE2015-03-05 do dziś
230.05.2016 R., REP.A NR 3774/2016, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH, - ZMIENIONO §27 UMOWY SPÓŁKI Z 04.12.2014 R.2016-10-20 do dziś
314.06.2018R., NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 3390/2018 ZMIENIONO: § 2, § 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2018-07-13 do dziś
421.11.2019 R., REP. A NR 6182/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, ZMIANA § 2, § 8 UST. 1. § 9 UMOWY SPÓŁKI2019-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMCZYK2021-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-05 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-05 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2015-03-05 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-05 do dziś
570 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-05 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-03-05 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-03-05 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-05 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2019-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
6data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.12.2020 UCHWAŁA NR 1/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NOTARIUSZ MAREK KUCHARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, REP. A NR 4777/20 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI,2021-02-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO PRZEZ LIKWIDATORA2021-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGLIMOS2021-02-24 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.12.2020 UCHWAŁA NR 1/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NOTARIUSZ MAREK KUCHARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, REP. A NR 4777/20 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI,2021-02-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów