LABORATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000546704
Numer REGON: 360999281
Numer NIP: 7412128865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-10-12
Sygnatura akt[RDF/566351/23/819]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2015R., NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 332/20152015-03-11 do dziś
228.05.2015R., REP.A NR 377/2015, NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: §5 UST.1, §6 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-09 do dziś
302.07.2019 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2171/2019 - ZMIENIONO: § 2 UST.32019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3563669752015-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000381559 2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00ZŁ2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego195000,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1171250,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2017 okres OD 14.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
7data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8data złożenia 12.10.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-12 do dziś
9data złożenia 12.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-12 do dziś
10data złożenia 12.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-12 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.08.2016 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LABOLATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MORĄGU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZEZ NOTARIUSZA JANA KAKITKA, REP. A NR 2118/2016.2016-10-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA.2016-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTOMASZEK2016-10-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.08.2016 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LABOLATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MORĄGU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZEZ NOTARIUSZA JANA KAKITKA, REP. A NR 2118/2016.2016-10-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów