EWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000546581
Numer REGON: 360936174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/210799/20/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2015-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 6 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2015-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.20152015-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-03-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2015-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-03-03 do dziś
2. ImionaIZABELA2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2015-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-03-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-03-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOŚCINIAK2016-06-03 do dziś
2. ImionaIZABELA2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-06-03 do dziś
21. NazwiskoGOŚCINIAK2016-06-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-03 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-03 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-03-03 do dziś
480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2015-03-03 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-03 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-03 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
3data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów