HIGH-WING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000546443
Numer REGON: 360956768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297745/21/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH-WING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 40-018 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2014,REPERTORIUM A NR 6725/2014 NOTARIUSZ EWA STRAŻECKA,KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA STRAŻECKA I EWA STRAŻECKA SPÓŁKA CYWILNA,UL.BOHATERÓW WARSZAWY 11,43-100 TYCHY2015-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUER2015-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUER2015-03-05 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUER2015-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2015-03-05 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2015-03-05 do dziś
351 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2015-03-05 do dziś
451 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2015-03-05 do dziś
552 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2015-03-05 do dziś
633 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2017 okres OD 22.12.2014 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
2data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
3data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
7data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2014 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2014 DO 31.12.20152017-02-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów