GRUPA WADOWSCY GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000546344
Numer REGON: 360952871
Numer NIP: 9442247937
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390537/22/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WADOWSCY GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina MOGILANY miejscowość GAJ2015-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GAJ ulica UL. MYŚLENICKA nr domu 7 kod pocztowy 32-031 poczta MOGILANY kraj POLSKA 2015-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2015 R. - REPERTORIUM A NR 707/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2015-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKA2015-03-04 do dziś
2. ImionaURSZULA MAŁGORZATA2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2015-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF FRANCISZEK2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU,2015-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF FRANCISZEK2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADOWSKI2015-03-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-04 do dziś
295 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2015-03-04 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-03-04 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-04 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-04 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2016 okres OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
2data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów