A-OFFICE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000545980
Numer REGON: 360978451
Numer NIP: 1132886231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[RDF/567280/23/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-OFFICE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ALZACKA nr domu 8A kod pocztowy 03-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2015 R., REP. A NR 468/2015, NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKOWSKA2015-03-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2015-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.650 ZŁOTYCH2015-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNIK2018-02-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILCZYŃSKA2015-03-09 do dziś
2. ImionaEWA2015-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-09 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-03-09 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-09 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-09 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-09 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-03-09 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-03-09 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-09 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.02.2018 okres OD 09.03.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2data złożenia 14.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
3data złożenia 14.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
4data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
5data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
6data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
7data złożenia 19.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów