ARTCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000545919
Numer REGON: 360904062
Numer NIP: 6783153710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26720/21/794]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2015 R.2015-02-26 do dziś
219.03.2019 R., REP. A NR 2345/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK - DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEJ TREŚCI.2019-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAPOVAL2019-01-02 do dziś
2. ImionaANATOLII2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIBIAT2019-01-02 do dziś
2. ImionaOLHA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIBIAT2019-01-02 do dziś
2. ImionaOLHA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAPOVAL2019-01-02 do dziś
2. ImionaANATOLII2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-26 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-26 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-01-02 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-01-02 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-01-02 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-01-02 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2019-03-27 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-03-27 do dziś
749 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2021-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
3data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-29 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-08 do dziś
5data złożenia 19.05.2020 okres OD 26.02.2015 DO 31.12.20152020-05-19 do dziś
6data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7data złożenia 19.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
4OD 26.02.2015 DO 31.12.20152020-05-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
3OD 26.02.2015 DO 31.12.20152020-05-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-05-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów