ATREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000545740
Numer REGON: 360945470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260263/20/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 9 kod pocztowy 50-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.20152015-02-25 do dziś
221.09.2015 R., REP. A 1952/2015 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA NR 49 LOK. 2 PRZED NOTARIUSZ HANNĄ STRZELCZYK. § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13.2015-11-06 do dziś
328.04.2017R. REP A NR 2879/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA RODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/5, §10, PO UST. 6 DODANO USTĘP 7, DOTYCHCZASOWE UST. 7 I 8 §10 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 8 I 9.2017-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISTOPAD2017-07-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2015-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2015-11-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2015-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLISTOPAD2017-07-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-25 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-11-06 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-06 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-11-06 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-11-06 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-11-06 do dziś
869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
2data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3data złożenia 05.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-05 do dziś
4data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
5data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów